LỊCH TREO TƯỜNG

LỊCH VẠN NIÊN

TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:MÁY TÍNH BỎ TÚI TIỆN DỤNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Teachersday__776.swf Ca_vang.jpg Me_mien_trung.swf Thiep_Xuan38.swf 678.jpg DonghoChien1.swf NgamhoanghontrendaoCatBa678006.jpg Hai_Van_va_bien_Lang_Co.jpg Thiep.swf Bai_hoc_dau_tien_m.swf Nguoi_thay.swf Bai_ca_GVND.swf NguoiThay.mp3 TeacherDay9.jpg 0.meyeucon.swf 0.Dam_thoai_tieng_Anh_thieu_nhi_(English_for_Teaching).swf 0.AVSEQ043.flv 0.AVSEQ033.flv 0.AVSEQ024.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Công Chiến.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Thời khóa biểu áp dụng ngày 24/8/09

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Công Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:36' 22-08-2009
  Dung lượng: 171.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  "Phßng Gi¸o Dôc & §µo t¹o Phó Vang
  Tr­êng THCS An B»ng-Vinh An" B¶ng Ph©n C«ng Gi¶ng D¹y
  Häc k× I-N¨m häc 2009-2010

  "S
  TT" Hä vµ tªn Tæ I ST II ST "D¹y P§,
  BDHSG" ST CN ST "Kiªm
  nhiÖm" ST "Tæng
  ST"

  1 Lª Quang XH V¨n 9:1;3 10 V¨n 8:1 4 NC v¨n 8.1 2 CTCD;TT 6 22
  2 NguyÔn N½ng XH "V¨n 9: 4,5; 7:1" 14 NC v¨n 7.1 2 9.5 4 H§NG 0.5 20.5
  3 NguyÔn V¨n UÈn XH "V¨n 6:2; sö 6:1,2,3" 7 6.2 4 TQ+H§NG 8.5 19.5
  4 Ng« Quang Hín XH V¨n7:3;4;5 12 "V¨n8:3,4" 8 20
  5 NguyÔn ThÞ Mü Nh©n XH "V¨n6:1,3; V¨n 8.5" 12 8.5 4 H§NG 0.5 16.5
  6 Hoµng ThÞ Thu DiÖu XH "V¨n6:4, v¨n 8:2
  §Þa 6:3,4,5; §Þa K8" 16 6.4 4 H§NG 0.5 20.5
  7 D­¬ng V¨n Phó XH "V¨n 9:2; sö 9:1,2,3" 11 Sö 8:1 2 NC sö 9.1 2 9.2 4 "TP,H§NG" 0.5 19.5
  8 NguyÔn Anh Ph­íc XH "Địa 9: 1,2,3; Địa 7: 4,5" 10 Văn 6: 5 4 NC §Þa 9.1 2 9.3 4 H§NG 0.5 20.5
  9 D­¬ng V©n Nga XH "Sử 9: 4,5; Địa 9: 4,5" 8 "Sử 8: 3,4; Địa 6: 1,2" 6 9.4 4 H§NG 0.5 18.5
  10 Huúnh V¨n TÝn XH Văn 7: 2; Sử K7 14 "Sử 6: 4,5 Sö 8 :2,5" 6 20
  11 NguyÔn Thị Ngäc Lan XH "TA 9: 1,2,3" 6 "TA8:1,2;TA 6:1" 9 NC TA 8:1 2 8.1 4 "TP,H§NG" 0.5 21.5
  12 Bïi Nguyªn Qu©n XH "TA 9:4,5 TA 7:1,2" 10 "TA8:3,4;5" 9 NC TA7:1 2 21
  13 NguyÔn ThÞ Ngäc Phóc XH "TA 7:3,5; CN 7:1,5" 10 "TA6:2,3" 6 7.5 4 H§NG 0.5 20.5
  14 TrÇn Ngäc Ph­íc XH "TA 7:4; CN 7:2,3,4" 9 "TA6:4,5" 6 7.4 4 H§NG 0.5 19.5
  15 Phan V¨n Ngäc XH "TD9:3,4,5 TD 7:3,4,5" 12 "TD:8: 1,2,3" 6 NC TD 1 19
  16 NguyÔn Hoµ XH "TD9:1,2" 4 "TD:K6; TD 8:4,5" 14 NC TD 1 19
  17 §oµn V¨n To¶n TN "To¸n9:3;4,5;Tin 7:1,2,3" 18 TT 3 21
  18 Tr­¬ng Minh Nam TN To¸n9:1;2 8 To¸n8:1 4 "NC MTBT 8
  NC To¸n 8" 4 9.1 4 TP+H§NG 0.5 20.5
  19 TrÇn Nguyªn KiÖt TN "Tin :6: 3,4,5, tin 8 :1,3,5" 12 "To¸n6:2,4" 8 20
  20 Lª ThÞ TuyÕt TN To¸n7:1 4 To¸n8:2;3 8 NC MTBT7 2 8.3 4 H§NG 0.5 18.5
  21 NguyÔn ThÞ Lµnh TN "To¸n 7;2,5" 8 "To¸n6:1,3" 8 6.3 4 H§NG 0.5 20.5
  22 Vâ ThÞ Thu S­¬ng TN "To¸n7:3,4 " 8 "To¸n8:4,5" 8 7.3 4 20
  23 TrÇn Lª Ph­íc TN "Tin :6: 1,2" 4 "To¸n6:5, Tin K9 " 14 NC tin 9 2 20
  24 D­¬ng ChÝ V¨n TN "Tin :8: 2,4" 4 "Tin:7: 4,5" 4 8.4 4 "TPT:(6) LDDVS(2)
  H§NG" 8.5 20.5
  25 Lª H¶i Minh Trang TN "Lý K7; Lý 9:4,5" 9 Lý K6; K8 10 NC lý K8 2 21
  26 NguyÔn V¨n Quèc TN "Sinh 9:1,4,5; Hãa 9:4,5" 10 "Sinh 8:1,2;Hãa 8:4,5 " 8 NC sinh 9 2 20
  27 T« Ngäc Th¹ch TN "Ho¸: 9:1,2,3" 6 "Hãa 8: 1,2,3
  Sinh 8: 3,4,5" 12 NC Hãa 8 2 20
  28 Tr­¬ng TrÇn B¶o Minh TN "Sinh 6:1,3;
  CN6: 1,3; CN 8: 3,4,5" 14 6.1 4 "TP,H§NG" 0.5 18.5
  29 Lª ThÞ Thuú Trang TN "Sinh 9:2,3; Sinh 7:1,2; CN k9" 13 "CN 8: 1,2" 4 7.1 4 H§NG 0.5 21.5
  30 Vâ ThÞ Thanh M­êi TN MT:K7 5 "MT:K8; K6, CN6: 2,3" 14 19
  31 TrÇn ThÞ DiÖu Quúnh TN CD:K9 5 "CD K6; CN 6: 4,5" 9 6.5 4 H§NG 0.5 18.5
  32 Ng« V¨n Tuyªn TN AN:K7;CD K7 10 AN K6 5 7.2 4 H§NG 0.5 19.5
  33 NguyÔn ThÞ YÕ n TN AN K9 8 AN K8; CD K8 5 8.2 4 H§NG 0.5 17.5
  34 Ph¹m ThÞ Minh T©m TN "Sinh 7:3,4,5" 6 "Sinh 6:4,5" 4 H§ 10
  34 TrÇn §×nh Sang HCQT VT-GV 14 Phæ cËp 2 TT 3 19
  35 D­¬ng ChÝ Dòng HCQT "TD: 7:1,2" 4 TBDH 15 19
  36 Ph¹m Hång H¶i HCQT HT 17 "HN:K9, LDD " 2 19
  37 TrÇn C«ng ChiÕn HCQT PHT 15 "Lý9:1,2,3" 6 21
  38 V¨n C«ng Ho¸ HCQT TPT (13) 13 "§Þa 7:1,2,3" 6 19
  39 Hå §¾c Tó HCQT KT-TV 19 L§+VS 2 21
  40 NguyÔn Anh T­ HCQT BV 19 "Kh¸nh tiÕt
  Chăm sóc cây" 3 22
  41 Vâ ThÞ Cóc HCQT TV 19 19
  Tæng céng: 80 37.5 823.5

  *¸p dông tõ ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 "Vinh An, ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2009"
  HiÖu tr­ëng


   
  Gửi ý kiến

  Thông tin nóng