bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:34' 06-01-2011
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 2907
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ ……………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ…………………..
………, ngày 02 tháng 01 năm 2011

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Kính gửi: ……………………………………...
Chi bộ ……………………………….
Tên tôi là : ………………………………..
Sinh ngày: ………………………………….
Quê quán: ……………………………………….
Ngày vào Đảng: ……………………., chính thức ngày ……………………….
Chức vụ : …………………………………………………………………………
Qua quá trình sinh hoạt Đảng tại ………………………………………. tôi nhận thấy có những ưu khuyết điểm sau:
I. ƯU ĐIỂM:
1) Về tư tưởng chính trị :
- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.
2) Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.
- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng
- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được nhân dân tin yêu và quý mến.
3) Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Về tổ chức kỷ luật:
- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.
II.NHƯỢC ĐIỂM:
- ……………………………………………………………………………………...
Trên đây là những nội dung của bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt Đảng tại chi ………………………………. Nay do yêu cầu công tác tôi xin được chuyển sinh hoạt Đảng tới Đảng bộ xã ……………………………
Kính mong chi bộ ……………………………………………., tạo điều kiện cho tôi được chuyển đến đơn vị mới.
Đến đơn vị mới tôi sẽ tiếp tục phấn đấu trên mọi lĩnh vực xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Người viết
…………………………..